woensdag 25 februari 2009

Gemeente legt mogelijk de bewoners uitspraak terzijde

LS,

Tot onze verbazing blijkt dat er blijkbaar nog steeds mensen in het gemeentehuis werken, die weinig of niets op hebben met de mening van de burgers in Hollandsche Rading. Althans, zo moeten we de acties denken wij wel duiden.
Na enige windstilte rond het onderwerp blijken er weer dure adviezen te worden ingewonnen; er komt een inloopavond en daar komt - u raad het al - wederom de megalomane variant ter tafel.
Naast het feit dat we erg boos zijn op de vertraging in het realiseren van een bescheiden en knus dorpshuis, doet het velen van ons pijn om te zien dat er zoveel geld over de balk wordt gegooid. En dat in deze tijden. Als je al de uitgaven voor het tijdelijke onderkomen, alle advieswerk door de verschillende externe bureau's; het werk dat ambtenaren en burgers moeten verzetten, dan staat je het huilen nader dan het lachen. Voor veel minder geld hadden wij immers al lang een voorziening neergezet.
We hopen dat de raad nu met wijsheid deze zaak behandelt.

woensdag 8 oktober 2008

Persbericht Gooi en Eembode

Veel voorstanders voor kleinschalig dorpshuis in Hollandsche Rading6 oktober 2008, Hollandsche Rading
Eind juli is er door de initiatiefgroep “Houdt (dorpshuis) Hollandsche Rading kleinschalig!” een handtekeningenactie gehouden. De inzet was een kleinschalig dorpshuis, met activiteiten voor alle dorpsbewoners, zonder commerciële uitbating, met behoud van rust & natuur en 100% financiering door de overheid. “Hier kan wethouder Kamminga van Gemeente De Bilt niet meer omheen, er moet gewoon een kleinschalig dorpshuis komen in ons dorp!”, aldus Sijbrandij van de initiatiefgroep.

“De opkomst was overweldigend. We hebben ruim 300 handtekeningen binnengekregen, wat ongeveer neerkomt op een kwart van het aantal inwoners boven de 18 jaar”, aldus Sijbrandij.
Donderdag 2 oktober heeft de initiatiefgroep alle handtekeningen aan de verantwoordelijk wethouder Kamminga aangeboden. Zijn reactie was erg positief, hij gaf aan niets te willen bouwen zonder goedkeuring van de dorpsbewoners. De handtekeningenactie was een reactie op de plannen van de gemeente om een multifunctioneel complex inclusief gymzaal, hoogbouw en grote parkeerterreinen te bouwen in de kleine, groene en kindvriendelijke kern van Hollandsche Rading. Gezien de grote response van de inwoners van Hollandsche Rading lijkt die grootschalige variant in ieder geval van tafel te zijn geveegd.

maandag 21 juli 2008

NIEUWSBRIEF NR. 1, 21 juli 2008

“ HOUD (DORPSHUIS) HOLLANDSCHE RADING KLEINSCHALIG!”

van Initiatiefgroep, bestaande uit Saskia Sijbrandij, Sipko Veeneman, Gerald Otten & Wim Kapteyn

In ons dorp is veel commotie ontstaan over de grootschalige bouwplannen van de gemeente. De gemeente overweegt de bouw van een multifunctioneel complex, inclusief dorpshuis met faciliteiten voor verenigingen en particulieren (van buiten het dorp), een gym/sportzaal, hoogbouw, woningen en grote parkeerterreinen voor 65 auto’s.

Veel inwoners zijn nog helemaal niet bekend met deze plannen. U kunt het rapport en bijbehorende tekeningen downloaden op http://hollandscherading.blogspot.com

Wij, van de initiatiefgroep, maken bezwaar tegen deze bouwplannen omdat ze te ingrijpend zijn voor onze kleine kern én omdat de gemeente niet eerst heeft geïnventariseerd wat de behoeften en de wensen zijn van een groot deel van de bewoners. Zoals we hebben begrepen uit de vele reacties, is dit het standpunt van enorm veel dorpsbewoners!

Inmiddels heeft er een gesprek, tussen ons met de verantwoordelijke wethouder, Dhr. Kamminga, plaatsgevonden. In de komende periode zullen er ook gesprekken met de diverse fracties gaan plaatsvinden om ons standpunt te verduidelijken.

Wij willen met elkaar werken aan de realisatie van een nieuw dorpshuis, maar wel kleinschalig in dezelfde orde van grootte als het vorige, waarin alle activiteiten voor dorpsbewoners kunnen plaatsvinden voor jong en oud. Commerciële activiteiten achten wij NIET gewenst.

De initiatiefgroep is politiek neutraal en wij zijn van mening dat de gemeente het nieuwe dorpshuis voor 100 % moet financieren.

Om de gemeente te laten zien dat u het met onze ideeën eens bent, verzoeken wij onderstaande strook in te vullen, één per volwassene. Wij zullen de handtekeningen aanbieden aan wethouder Kamminga en eventueel aan de commissie Burger & Bestuur. Wij rekenen op u!

Bij ontwikkelingen houden wij u op de hoogte via het blog of onze nieuwsbrief op het memobord. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met een van ons op tel: Saskia: 5772764, Sipko: 5771242, Gerald: 5772000, Wim: 5771648

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Laat u stem gelden en vul de invulstrook in! (18 jaar en ouder)

Ik ben voor :
  • kleinschalig dorpshuis in dezelfde orde van grootte als het vorige dorpshuis
  • activiteiten voor alle dorpsbewoners, jong en oud
  • geen commerciële uitbating
  • 100 % financiering overheid
  • behoud van rust & groen voor iedereen
Naam:

Handtekening:

Adres:

Datum:

Inleveren op Adri Piecklaan 3

zondag 15 juni 2008

Direct aanwonenden NIET gekend in onderzoek dorpshuis Hollandsche Rading

15 juni 2008, Hollandsche Rading
Door Saskia Sijbrandij

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2008 een krediet beschikbaar gesteld voor een vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van een goed functionerend dorpshuis in combinatie met andere functies. In de Klankbordgroep van de gebruikers van het gebied heeft men verzuimd de direct aanwonenden te betrekken met als gevolg dat
over hun hoofden beslissingen zijn genomen. Wethouder Kamminga geeft een verkeerde voorstelling van zaken, de direct aanwonenden zijn wel degelijk gefrustreerd en dienen vanaf heden betrokken te worden bij dit absurde plan!
Wij, als direct aanwonenden, zijn het dan ook niet eens met de conclusies uit het onderzoek. Wij willen geen levendigheid dag en nacht, wij willen geen hoogbouw, wij willen het groen in onze wijk behouden, wij willen geen 65 extra parkeerplaatsen
en 65 extra rijdende auto’s in ons dorp. Wij denken dat een kleinschalig dorpshuis inclusief gymzaaltje prima te financieren is uit de verkoop van groenstroken aan particulieren, dit past ook beter in het dorpsbeeld. U kunt reageren op onze webblog.

Opnieuw blundert De Bilt in haar optreden naar bewoners

Door Wim Kapteyn:

De gemeente de Bilt heeft sinds haar overname van de voormalige gemeente Maartensdijk een aantal blunders begaan die met name voorkomen uit de grote afstand tussen bestuur en burger. Mogelijk zelfs door het gebrek aan de goede wil daar echt iets aan te doen. Er zijn weliswaar tonnen aan consultancy gelden verstookt om zaken op te zetten als wijkgericht werken, maar echt luisteren en concreet en logische redenerend iets doen is blijkbaar in deze constellatie te veel gevraagd.

Na de blunders (ik noem er een paar): het neerzetten van borden Hollandse Rading bij het begin van het dorp, het doordrukken van een kinderverdrinkput (ook wel kikkerpoel genoemd -overigens volslagen overbodig door de veelheid aan kleine vijvertjes in de buurt-), het pogen een voor een flatwijk gemaakt bestemingsplan door te drukken voor Bilthoven Noord en Hollandsche Rading, de klucht rond het dorpshuis, waar een situatie waar er weinig geld van de gemeente nodig was om de faciliteit te handhaven naar een situatie dat er veel gemeenschapsgeld in gepompt moest worden, is er nu een nieuw onzalig plan ontstaan.

Zonder enige inspraak of net bericht van de gemeente zijn er weer grote sommen geld verspild om persoonlijke ego's te strelen.
Wat wil het plan:
Kort gezegd komt het erop neer dat in het dorp ook 's nachts levendigheid moet zijn, het liefst zodanig dat de buurt er ook last van heeft.

Er is een voor deze omgeving volslagen idioot plan op tafel gekomen waarbij een sporthalletje, met daarop een aantal flats met daarvoor een grote parkeerplaats zou moeten verrijzen binnen een paar meter van nu nog waardevolle huizen, waar mensen bewust naar toe zijn verhuisd ivm hun rust en hun voorkeur voor die omgeving. Ook de bestemmingsplannen hebben nooit geduid op enige verandering, zodat -als de plannen doorgaan- gezegd kan worden dat de (lokale) overheid zich weer hufterig en onbetrouwbaar gedraagt. Dat willen wij toch in Nederland niet?

Mochten de plannen doorgaan dan zullen de bewoners van de Vuursche dreef, de Spoorlaan en de Dennenlaan wel degelijk merken dat het verkeer toeneemt. Wat betekent dat voor de kinderen die nu nog op straat kunnen spelen? Gaat de gemeente dan voor veel geld trottoirs aanleggen om de kinderen te beschermen?

De plannen schijnen inmiddels te zijn verworpen. Echter de ervaring leert dat diegenen die achter onzalige plannen staan niet rusten voordat er weer iets verkeerd is geregeld. Wij moeten dus waakzaam zijn. Wij roepen iedereen die een goed hart toedraagt aan Hollandsche Rading en haar bewoners op om zeer waakzaam te zijn en de stads planners niet de gelegenheid te geven van ons landelijke dorp een begin van een stad te maken. Er is immers niet voor niets een Noorderpark.

Alternatieve en wel logische opties om te komen tot oplossingen van het probleem gymzaal en dorpshuis zijn er voldoende. Helaas heeft het verleden geleerd dat goedbedoelende en wel meedenkende burgers door gemeente zijn geschoffeerd en lijdzaam moesten toezien hoe verkeerde besluiten tot ongewenste resultaten leidden. Deze hebben oa gezorgd voor extra druk op de financiering van de gemeente met alle gevolgen van dien.